الان چند شبه پارک بی پارک چرا؟

چون شهرداری پول برق پارک را نداده اداره برق هم برق پارک را قطع کرده .