سنگ شیر

 

این سنگ شیر است که برای بخت گشایی رویش شیره وروغن ریخته اند!