امروز آخرین جمعه ی ماه شعبان است .به این جمعه های آخر در همدان کلوخ اندازان می گویند و"به باغ وصحرا می روند.ما هم وقتی آنجا باشیم می رویم.