امروز از ساعت ٨تا١١صبح توی صف ومشغول کار های سنج تحصیلی مینا خانم بودیم.بالاخره پرونده بهداشتی حاضر شد.نمی دانم به چند نفر گفته بودند که ٨صبح بیستم مرداد بیایندولی خوب شلوغ بود!فکر کنم اگه از یک ماه پیش هم وقت نگرفته بودم فرقی نمی کرد .