دیروز بالاخره اصرار من باعث شد بتوانم با بازنشستگی پیش از موعدم(٢٠ سال سابقه )موافقت کنند.توی ٣استان زیست شناسی درس دادم بعد از انتقال آخری که طبق معمول انتقالی ها گفتند مازادی این چند سال هم معاون بودم .راستش قبلا" می خواستم یک پست راجع به انتقالی های آموزش وپرورش و آزارهایی که اداره های مقصد به آنها می دهند بنویسم چون خودم چندین بار دچارش شدم یعنی فکر می کنند این همکار! که از شهر دیگری آمده بازیافتی است.حالا حسابی خردش کنیم بعدا"اگر توانست خودش را نشان داد یک جای پرت وپلایی ازش استفاده می کنیم.به هر حال گذشت.