تابستانزمستان که می شود.دلمان برای تابستان تنگ میشود.تابستان برای زمستان...