این قبض گاز که توش از ما به عنوان مشترک کم مصرف تشکر شده باعث می شود درجه ی پکیج را در کمترین حد گذاشته با پتویی به دور پیچیده نشسته ایم تا در قبض بعدی هم ازما تشکر کنند.