زنگ زدم به دوستم گفتم خیلی خوشحال ام می خواهم یه کمی خوشحالی ام را با تو قسمت کنم کلی حرف زدیم آخرش دو برابر شاد بودم .

کلی با خودم فکر کردم چی شد که این جوری شد و چرا دل خوش بودم ؟ یکی از عواملش این بود در رفت و برگشتم با دو بار خط مترو عوض کردن دو بارش روی صندلی نشستم !

به همین سادگی !